NAUDOJIMOSI SVETAINE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Internetinė svetainė www.supertech.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama Vytauto Jaso, vykdančio individualią veikla pagal pažymą (Individualios veiklos vykdymo pažymos numeris 876279, PVM Mokėtojo kodas: LT100013809019. Veiklos kodas 479100- Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu, veiklos kodas 951100- kompiuterių ir išorinės įrangos remontas; buveinės adresas: Parko Al. 2A-9, Plunge ) (toliau – Vytautas Jasas).

1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau - Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Vytauto Jaso ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Chrome, Edge, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, klausimų teikimą naudojantis specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, registruojantis, užsakant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.4. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.5. Vytautas Jasas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.6. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų Taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis. 

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga


2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir ,Lankytojo pasirinkimu, užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save Vytautui Jasui (toliau – Duomenys).

2.2. Vytautas Jasas visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

2.3. Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. Vytautas Jasas ir Lankytojas susitaria, jog Vytautas Jasas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. Vytautas Jasas jokiu atveju nebus laikomas atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, Vytautas Jasas turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalos Vytautui Jasui, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms. 

2.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, norėdami naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui.

2.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne Vytautas Jasas, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.7. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Vytautas Jasas tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją tik šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais tikslais.

2.8. Lankytojas sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai, jo pateiktų Duomenų pagrindu, sukurto viešojo profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir, kad Vytautas Jasas negali būti laikoma atsakingas už tokių Duomenų panaudojimą.

2.9. Nuostatos nustatančios asmens Duomenų apsaugą yra įtvirtintos Duomenų apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje. Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisyklių nuostatomis.

3. Vytauto Jaso ir Lankytojų teisės bei pareigos

3.1. Vytautas Jasas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Vytautas Jasas niekada nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Vytautui Jasui dėl tokių veiksmų.

3.2. Vytautas Jasas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.3. Šalys susitaria, kad Vytautas Jasas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.4. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

3.5. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.6. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:

3.6.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;

3.6.2. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.6.3. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.7. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

3.7.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.7.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;

3.7.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.7.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.

3.8. Vytautas Jasas ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Vytautas Jasas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

3.9. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti Vytautui Jasui už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Vytautas Jasas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Vytautas Jasas nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl Vytautas Jasas neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.11. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks Vytautas Jasas ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

3.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas Vytauto Jaso visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje „www.supertech.lt“. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

3.13. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Vytautas Jasas, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

4. Prekių užsakymas Svetainėje

4.1. Lankytojas norimas užsakyti prekes gali rasti Svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau – el. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti jos pavadinimą. Vytautas Jasas pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Lankytojui keisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Visas el. kataloge esančias prekes galima užsakyti su tikslu jas įsigyti, tačiau Vytautas Jasas neatsako už tai, jeigu el. kataloge bus pateiktos prekės, kurių tuo metu Vytauto Jaso tiekėju sandėliuose nebus ir dėl kurių sudaryti Pirkimo-Pardavimo sutarties nebus galimybės.

4.2 Lankytojas supranta, kad Svetainėje pateiktų prekių kiekiai bei kainos transliuojamos iš Vytauto Jaso partnerių katalogų, todėl Vytautas Jasas turi ribotas jų valdymo galimybes. Gali pasitaikyti retų atvejų, kai užsakymo sudarymo metu nurodytos prekių kainos ir/arba kiekiai buvo klaidingi ir jų įsigijimas nurodytomis sąlygomis yra neįmanomas. Lankytojas besąlygiškai sutinka su šia galima užsakymo neįvykdymo rizika bei su Vytauto Jaso teise nutraukti tokių užsakymų vykdymą, taikant restituciją - t.y. grąžinant Lankytojui visas iš jo gautas pinigų sumas bei kompensuojant Lankytojo patirtas užsakymo patvirtinimo išlaidas.

4.3. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais (Vytautas Jasas neregistruotas PVM mokėtoju ). Prekių pristatymo kaina, bei užsakymo vykdymo (administravimo) mokesčiai į minėtą prekės kainą neįskaičiuoti ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos ir/arba pasirinkto pristatymo/mokėjimo būdo. Pristatymo ir apmokėjimo būdai, jų vykdymo tvarka ir sąlygos yra pateikiami Svetainėje Informacijos skiltyje.
 
4.4. Lankytojas išsirinkęs El. kataloge prekę ir nusprendęs ją užsakyti, tą gali padaryti spausdamas specialų ženkliuką su užrašu „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus „Į KREPŠELĮ“, prekė yra įtraukiama į Lankytojo užsakomų prekių sąrašą-„Krepšelį“. „Krepšelyje“ esančias prekes Lankytojas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t.y. įtraukti į sąrašą naujas prekes arba pašalinti jau esančias, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt.

4.5. Lankytojas, norėdamas užsakyti „Krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko su užrašu „Pirkti“. Jeigu Lankytojas jau yra užsiregistravęs Svetainėje, jam reikia atlikti prisijungimo prie Svetainės procedūrą, jeigu Lankytojas nėra prisiregistravęs, reikia spausti ženkliuką su užrašu “Pereiti prie apmokėjimo” ir atlikti registraciją (galima prekes užsakyti ir be registracijos). Registracijos Svetainėje ir prekių užsakymo procedūra yra visiškai saugi. Vytautas Jasas griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą yra įtvirtintos Duomenų apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje.

4.6. Lankytojas, užsisakęs prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojas gali pateikti ir savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalinga sąskaita-faktūra. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo, elektroniniu paštu Lankytojui išsiunčiamas informacinis laiškas su visa informacija, reikalinga užsakymui patvirtinti, ir unikaliu užsakymo identifikavimo numeriu. Šį laišką Lankytojas privalo išsaugoti, nes tai yra Lankytojo sudaryto užsakymo įrodymas. Lankytojas patvirtina ir supranta, kad užsakymo sudarymas nesukelia jokių pasekmių bei prievolių nei vienai iš šalių, kol jis nebus patvirtintas svetainėje ar patvirtinimo laiške nurodytais būdais (atliekant pilną ar dalinį apmokėjimą, patvirtinant lojalumo kortelės pagalba ir t.t.).

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka, kad sudarant užsakymą tarp jo ir Vytauto Jaso yra sudaroma ne Pirkimo-Pardavimo, o Užsakymo sutartis (preliminari pirkimo-pardavimo sutartis), kurios sąlygos yra pateikiamos užsakymo sudarymo lange prieš sudarant užsakymą, o taip pat pateikiamos užsakymo sudarymo informaciniame laiške, kartu su ateityje galimai sudaromos Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis


4.8. Sudarytą užsakymą Lankytojas gali patvirtinti, pilną mokėjimą arba vieną iš kitų Svetainėje siūlomų būdų, įskaitant bankinį pavedimą į Svetainėje nurodytą Vytauto Jaso banko sąskaitą. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis. Lankytojas, atliekantis mokėjimą, privalo nurodyti užsakymo identifikavimo numerį, bei savo vardą ir pavardę.

4.9. Vytautas Jasas gavęs mokėjimą, patvirtina Lankytojo užsakymą, bei pradeda vykdyti savo prievoles, numatytas Užsakymo sutartyje. Apie užsakymo išsiuntimą Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu, bei trumpąja sms žinute. Prekės išsiunčiamos per jų aprašymuose nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo užsakymo apdorojimo momento. Esant pristatymo vėlavimams, Vytautas Jasas privalo apie tai informuoti Lankytoją. Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, Vytautas Jasas gali būti laikomas atsakingas už tai, tik, jeigu tai įvyko dėl jo tiesioginės kaltės.

4.10. Vytauto Jaso atsakomybė už prekių kokybę, garantiniai terminai ir kiti panašaus pobūdžio klausimai yra įtvirtinami su Lankytoju (pirkėju) patvirtinamojoje pirkimo-pardavimo sutartyje, kurios sąlygos turi viršenybę prieš šias Taisykles. 

5. Intelektinės nuosavybės apsauga

5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Vytauto Jaso sutikimo.

5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Vytauto Jaso nuosavybė arba Vytautas Jasas juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

6. Vytauto Jaso atsakomybės ribojimas

6.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Vytautas Jasas nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Vytauto Jaso pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

6.3. Vytautas Jasas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

6.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Vytautas Jasas nebus atsakinga už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

6.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Vytautas Jasas niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

arrow_upward