GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

 

1. Bendros sąlygos

1.1 Šią sutartinę ribotą garantiją laisva valia suteikia pardavėjas (gamintojas), neįpareigotas įstatymo. Todėl ši sutartinė garantija bei jos taikymo (aptarnavimo) sąlygos tik papildo, bet nekeičia ir neriboja įstatymais apibrėžtų pirkėjų teisių.
1.2 Prekės kokybė (atitikimas sutarčiai) nėra šio garantinio aptarnavimo objektas, tai yra nei gamintojas nei pardavėjas negarantuoja, kad įrenginio darbas neturės klaidų ir trikdžių.
1.3 Vytautas Jasas prekiaujantis pagal individualią veiklos pažymą internetinėje parduotuvėje www.supertech.lt, neneša atsakomybės už pažeidimus, kurie atsirado vartotojui nesilaikant įrenginio gamintojo ar pardavėjo nurodymų ir rekomendacijų.
1.4 Šis garantinis aptarnavimas nėra taikomas programinei įrangai, eksploatacinėms medžiagoms ir nesuteikiamas jei:
     • Įrenginys buvo naudojamas neteisingai, ne pagal tiesioginę paskirtį, bei buvo viršyti gamintojo leistini įrenginio apkrovimai (resursai, nominalai), darbo režimai buvo neleistinai spartinami;
     • Gedimai ar defektai atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, katastrofinių gamtos reiškinių ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
     • Gedimai atsirado Pirkėjui naudojant eksploatacines medžiagas ar Prekės dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos naudoti prekės gamintojo;
     • Įrenginys yra mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitaip pažeistas;
     • Gedimas atsirado dėl užteršimo, kai į įrenginio vidų pateko dulkių, pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių, vabzdžių ar pan.;
     • Pažeisti, sunaikinti ar pakeisti ant įrenginių esantys įrenginio modelio, serijos numerio, garantiniai ir kiti lipdukai ar ženklinimai;
     • Įrenginys buvo jungiamas į techniškai netvarkingus arba neįžemintus elektros, telefono ir kitus tinklus arba gedimas atsirado dėl per aukštos         elektros įtampos ar jos šuolių, staigaus įtampos kritimo, dingimo (dėl Pirkėjo kaltės ar nesant jo kaltės);
     • Keli įrenginiai buvo sujungiami tarpusavyje nesilaikant įrenginių sujungimo taisyklių;
     • Gedimas atsirado dėl netinkamo įrangos aptarnavimo ar dėl kito gedimo (laiku nesikreipus į servisą ir naudojant sugedusį gaminį);
     • Jei gedimai atsirado dėl virusų ar kitų kenkėjiškų programų ar programinės įrangos gedimo;
     • Savarankiškai (ne pardavėjo ar gamintojo techninio centro) atliktas bet koks įrenginio remontas, diagnostika ar modifikavimas, o taip pat yra bandymo atidaryti gaminį požymių ir pan.
1.5 Negyvų taškų (dead pixel) buvimas monitorių, nešiojamųjų ir planšetinių kompiuterių, fotoaparatų, telefonų bei kitų įrenginių LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku, jei taškų skaičius neviršija įrenginio gamintojo nustatytų negyvų taškų normų.
1.6 Pardavėjas ar gamintojas neneša atsakomybės už įrenginių laikmenose esančių duomenų pažeidimą ar praradimą bei už visą įrenginyje esančią informaciją ir jos legalumą. Prieš perduodant įrenginį aptarnavimui būtina padaryti visų duomenų kopijas ir pašalinti visą konfidencialią informaciją iš įrenginio laikmenų, nes visi įrenginyje esantys duomenys aptarnavimo metu gali būti prarasti.
1.7 Pirkėjas privalo saugoti Garantinę pažymą ir visus prekes lydinčius dokumentus (originalius prekių gamintojų garantinius talonus, instrukcijas, atskirų įrenginių aprašymo knygutes ir t.t.), originalią prekių pakuotę iki prekės ar jos komponentų garantinio termino pabaigos.
1.8 Natūralus prekės susidėvėjimas jos naudojimo metu ar dėl to įvykęs jos išvaizdos, savybių pasikeitimas nelaikomas prekės gedimu ar kokybės trūkumu.

2. Pardavėjo atsakomybė

2.1 Atsiradus įrenginio gedimui, maksimalią pardavėjo atsakomybę nustato šio gamintojo garantinio aptarnavimo ribojama remonto ar keičiamų įrenginio komponentų vertė (dėl kurių atsirado gedimas).
2.2 Pardavėjas neneša atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl įrangos gedimų, įskaitant prarastą pelną, laiką ar netyčinius šalutinius nuostolius.
2.3 Gamintojo nustatytas garantinio aptarnavimo terminas nustato laiko tarpą nuo įrenginio pirkimo momento, kuomet įrenginyje atsirandantys gedimai bus pašalinti gamintojo ar jo autorizuotų atstovų sąskaita šiomis aptarnavimo sąlygomis. Gamintojo garantinio aptarnavimo terminas ir pirkimo data nurodomi įrenginio garantinėje pažymoje.
2.4 Garantinis aptarnavimas atliekamas tik nepasibaigus gamintojo garantinio aptarnavimo terminui perduodant įrangą gamintojui ar jo atstovui. Gamintojo ar jo atstovų įgalioti techniniai centrai ( ĮTC).

3. Garantinio aptarnavimo sąlygos

3.1 Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo garantinio remonto (serviso) skyriuje arba Gamintojo įgaliotame techniniame centre (ĮTC). Pirkėjas prekę remontui pristato ir pasiima savo jėgomis ir lėšomis, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktuose. Tuo atveju, jei prekės garantinį aptarnavimą atlieka ĮTC, o įrenginys pristatomas Pardavėjo serviso skyriui, Pardavėjas nukreipia Pirkėją į ĮTC, arba, pirkėjui sutikus, atlieka tarpininkavimo paslaugą, taikant nustatytą mokestį (transportavimo, administravimo). ĮTC išrašytas sąskaitas už negarantines paslaugas apmoka Pirkėjas.
3.2 Garantinis remontas atliekamas tik Pirkėjui pateikus:
      • tinkamai užpildytą Pardavėjo prekės garantinę pažymą arba tinkamai užpildytus originalius prekių gamintojų garantinius talonus;
      • prekės pirkimo dokumentą (sąskaitą, čekį, mokėjimo kvitą arba priėmimo-perdavimo aktą).
3.3 Pateikiant įrenginį garantiniam aptarnavimui privaloma pateikti ir visus kartu komplektuojamus priedus. Prekės, kuriose naudojamos eksploatacinės medžiagos (pvz. spausdintuvai, kopijavimo ir pan. įrenginiai), privalo būti pateiktos su netuščiomis originaliomis ar gamintojo rekomenduojamomis eksploatacinėmis medžiagomis (pvz. rašalo ar dažiklio kasetėmis).
3.4 Į komplektaciją neįeinančius priedus (atminties ar SIM korteles, dėkliukus ar pan.) privaloma išimti prieš pateikiant įrenginį aptarnavimui, už šių priedų saugumą Pardavėjas ar ĮTC neatsako. Garantiniam aptarnavimui pateikiant įrenginius (telefonus, planšetinius kompiuterius) su užklijuotais apsauginiais stiklais ar plėvelėmis, Pardavėjas ar ĮTC gali pareikalauti apsauginius stiklus ar plėveles nuimti.
3.5 Pakeitus nesuremontuojamą įrenginį ar jo sudedamąją dalį kita ar analogiška, pakeistai daliai nėra suteikiamas naujas garantinio aptarnavimo terminas – taikoma tęstinė garantija, kokia buvo nustatyta garantiniam remontui pateiktam įrenginiui ar jo sudedamajai daliai.
3.6 Natūraliai susidėvinčioms, sunaudojamoms (eksploatacinėms) medžiagoms, spausdintuvų galvutėms, dažiklio kasetėms, procesorių, maitinimo, aušintuvų ir kitiems ventiliatoriams, baterijoms ir akumuliatoriams, įkrovikliams bei kartu komplektuojamiems aksesuarams taikomas trumpesnis nei pagrindiniam įrenginiui garantijos terminas, kuris nurodomas prekės aprašyme ar garantinėje pažymoje. Tuo atveju, jei toks terminas atskirai nenurodytas, gamintojo garantinis aptarnavimas pažymoje ar talone nurodytiems įrenginiams nėra taikomas, trūkumai šalinami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4. Garantinio remonto atlikimo tvarka ir terminai

4.1 Prekę garantiniam remontui Pirkėjas turi pateikti gamintojo arba analogiškame saugų transportavimą užtikrinančiame įpakavime, su pirkimo metu gautais dokumentais, tvarkyklėmis, kartu komplektuojamais kabeliais, laidais, programine įranga.
4.2 Pateikdamas prekę Pirkėjas turi konkrečiai ir aiškiai nurodyti pastebėtą gedimą, trūkumą ar kitą priežastį, dėl ko prekė pateikiama remontui.
4.3 Priimant prekę garantiniam aptarnavimui, atliekama preliminari prekės apžiūra. Jos metu vizualiai ar kitaip pastebėti ženklūs prekės pažeidimai užfiksuojami Įrenginio priėmimo remontui pažymoje arba atskirame akte. Pateikus prekę ar jos dalį detaliai apžiūrai ĮTC, gali būti nustatyti preliminarios apžiūros metu nenustatyti sunkiai pastebimi ar paslėpti prekės pažeidimai.
4.4 Prekės pirminė diagnostika atliekama per 3 (tris) darbo dienas. Šios diagnostikos metu nustatoma, ar pirkėjo nurodytas trūkumas egzistuoja (pasireiškia). Jei Pardavėjas neturi techninių galimybių atlikti pirminę patikrą Pardavėjo patalpose, prekė pateikiama ĮTC. Tokiu atveju, gedimo ir (ar) jo priežasties nustatymas gali užtrukti iki 10 (dešimt) darbo dienų.
4.5 Jei Pirkėjo nurodytas prekės ar jos dalies gedimas pasireiškia arba pirminę diagnostika nėra atliekama Pardavėjo patalpose, Pardavėjas per 5 d.d. perduoda(išsiunčia) prekę į ĮTC. Jei Prekės gedimų nenustatyta, užfiksuota Pirkėjo neatitiktis nelaikoma gedimu ar broku, esantis gedimas įvykęs ne dėl gamintojo kaltės arba šiose sąlygose nurodytais negarantiniais atvejais, su gedimo nustatymu susijusias išlaidas (diagnostikos, transportavimo, ĮTC išrašytos sąskaitos ir t.t.) padengia Pirkėjas. Prekė Pirkėjui grąžinama tik po pilno minėtų išlaidų apmokėjimo.
4.6 Gavus prekę ir pripažinus gedimą garantiniu, ĮTC prekę ar jos dalį suremontuoja (nesant galimybei suremontuoti – pakeičia kita identiška ar analogiška) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prekės pateikimo ĮTC, arba per 30 darbo dienų, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio, arba jei gamintojo įgaliotas techninis centras yra už Lietuvos ribų. 
4.7 Jei minėtų garantinių įsipareigojimų ĮTC ar Pardavėjas įvykdyti negali, Pirkimo-Pardavimo sutartis, kuria buvo įsigyta prekė, turi būti nutraukiama ir per 14 dienų Pirkėjui turi būti grąžinti už prekę sumokėti pinigai.
4.8 Prekės atsiėmimo metu būtina patikrinti, ar nurodytas gedimas yra pašalintas (išsk. atvejus kai to neįmanoma padaryti Pardavėjo patalpose), taip pat įsitikinti, kad grąžinama visa remontui atnešto įrenginio komplektacija. Vėliau pretenzijos dėl trūkstamų komplektacijos dalių nepriimamos. Be dokumento (prekės priėmimo-perdavimo akto) prekė negrąžinama. Pametus aktą, privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4.9 Klientas privalo atsiimti savo įrenginį per 14 dienų nuo pranešimo apie garantinio aptarnavimo atlikimą ar sustabdymą (atsisakius pateikti būtinus priedus ar informaciją) išsiuntimo remonto akte nurodytais kontaktais. Neatsiėmus įrenginio per nurodytą terminą, taikomas prekės saugojimo mokestis (1% prekės vertės už kiekvieną pradelstą dieną). Neatsiėmus prekės per 100 d. nuo saugojimo mokesčio skaičiavimo dienos Vytautas Jasas ( www.supertech.lt)  turi teisę įrenginio toliau nebesaugoti ir jį utilizuoti.

5. Prekėms taikomos garantijos

5.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos kiekvienos prekės pavadinime ir (arba) aprašyme Pardavėjo svetainės (parduotuvės) supertech.lt kataloge arba informaciniuose bukletuose Pardavėjo salonuose. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės pavadinime.
5.2. Jei Pirkėjas turi prekei(-ėms) papildomų jam aktualių reikalavimų, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kad jie būtų įtraukti į pirkimo-pardavimo sutarties tekstą. Jei tokių reikalavimų pirkimo-pardavimo sutartyje užfiksuota nėra, laikoma, kad jokių specifinių reikalavimų Pirkėjas neturėjo, o prekei(-ėms) bus taikomi įprastiniai įstatymo numatyti, bei gamintojo nustatyti reikalavimai.
5.3. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai yra nauji ir nenaudoti, išskyrus atvejus kai prekės aprašyme arba pavadinime yra pateikiama informacija apie tai, kad prekė yra nenauja, parduodama iš ekspozicijos, grąžinta iš kito pirkėjo arba buvo naudojama arba taisoma (angl. Refurbished, Remarketed arba sutrumpintai Rmkt). Jei prekė turi pažeidimų ir Pardavėjas apie tai žino, jis privalo pateikti šią informaciją Pirkėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
5.4. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurių Pirkėjas gali protingai tikėtis, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Pardavėjas garantuoja perduodamų daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą LR CK 6.333, 6.363 str.), nenustatant daiktų kokybės garantijos termino (LR CK 6.335).
5.5. Pardavėjas negarantuoja Pirkėjui, kad skaitmeninės technikos ir elektronikos ar kituose sudėtinguose įrenginiuose (dėl jų prigimties bei gamybos technologijos), net ir tinkamai juos eksploatuojant, neatsiras gedimų ar kitų perdavimo metu neegzistavusių trūkumų. Tokie atsirandantys gedimai ir trūkumai nėra siejami su prekės atitikimu sutarčiai ir šalinami šios Sutarties bei LR teisės aktų nustatyta tvarka.
5.6. Pardavėjas yra atsakingas už bet kokį daikto neatitikimą sutarčiai, buvusį daikto perdavimo metu 24 mėn. nuo daikto perdavimo momento (LR CK 6.333, 6.363), jeigu Pirkėjas įrodo, kad neatitikimai atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo (LR CK 6.333). Jei sudaroma Sutartis atitinka vartojimo sutarties kriterijus, prekės trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo Pirkėjui metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su prekės ar jos trūkumo pobūdžiu, arba jei Pardavėjas įrodo, kad perdavimo metu trūkumų prekė(s) neturėjo.
5.7. Pardavėjo parduodamoms prekėms jų gamintojai gali nustatyti terminą (išduodant atitinkamą garantinę pažymą), per kuri gamintojas (ar jo įgalioti atstovai) įsipareigoja neatlygintinai šalinti atsirandančius prekės trūkumus arba keisti prekes neprastesnių savybių analogiškomis, kuomet trūkumo pašalinti neįmanoma. Šis įsipareigojimas vykdomas jei Pirkėjas eksploatuoja prekę pagal paskirtį, bei laikosi visų gamintojo nurodymų. Šis neatlygino trūkumo šalinimo įsipareigojimas (Sutartinė garantija) nėra siejamas su daikto atitiktimi sutarčiai ar jo kokybe. Jei gamintojas (ar jo atstovas) netinkamai vykdo arba negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių priežasčių, jis išrašo atitinkamą aktą (kreditavimo, nurašymo), kurį pateikus Pardavėjui, pastarasis privalo nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria buvo įsigyta prekė ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
5.8. Pirkėjas, nustačius prekės trūkumą(-us), turi teisę pasirinkti trūkumo(-ų) šalinimo būdą: Garantiją pagal įstatymą (5.4. punktas) arba Sutartinę neatlygintino trūkumų šalinimo (nemokamo serviso) garantiją (5.7. punktas). Pirkėjas, kartu su preke, privalo pateikti Pardavėjui, Gamintojui ar jo atstovui (priklausomai nuo pasirinkto trūkumo šalinimo būdo) visą būtiną informaciją, reikalingą pasirinktiems garantiniams įsipareigojimams įvykdyti. Pirkėjui neišreiškus savo apsisprendimo, arba kai Pirkėjo pasirinkta garantijos rūšis negali būti realizuota konkrečiomis sąlygomis (pvz. nepateikiami įrodymai, kad išaiškėjęs trūkumas egzistavo prekės perdavimo metu), Pardavėjas turi teisę (bet neįsipareigoja) savo iniciatyva parinkti teisingą (galiojantį) Pirkėjo interesų gynimo būdą, teikiant prioritetą gamintojo įsipareigojimams neatlygintinai pašalinti atsiradusius trūkumus. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas netinkamai pasirinko garantijos rūšį ar laiku nepateikė savo apsisprendimo.
5.9. Pirkėjas pateikia prekes garantiniam aptarnavimui bei jas atsiima savo sąskaita, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktais arba kai įsigyta prekė yra nekokybiška. Pardavėjui atlikus garantinius įsipareigojimus ar Pirkėjui jų atsisakant, Pirkėjas privalo atsiimti prekę per 14 d. Neatsiėmus prekės per 14 d. nuo Pardavėjo atsakymo gavimo, taikomas prekės saugojimo mokestis (1% prekės vertės už kiekvieną pradelstą dieną). Neatsiėmus prekės per 100 d. nuo saugojimo mokesčio skaičiavimo dienos, prekės nuosavybės teisė pereina Pardavėjui ir jis turi teisę prekės nebesaugoti ir ją utilizuoti.
5.10. Pardavėjui (gamintojui) pradėjus vykdyti garantinius įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę pakeisti trūkumų šalinimo būdą tik Pardavėjui (gamintojui) sutikus ir kompensuojant tiesiogines Pardavėjo (gamintojo) patirtas išlaidas.
5.11. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantinio aptarnavimo sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

6. Kitos sąlygos

6.1 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kurią žalą - tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę arba išplaukiančią kaip nuostoliai, įskaitant ekonominius ir materialinius nuostolius, pelno, pajamų, informacinių duomenų praradimą, kada jie susiję su Pardavėjo parduotų prekių pažeidimais arba negalėjimu prekių eksploatuoti.

 

arrow_upward